คำแนะนำ
     รหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 25 ตัวอักษร
     รหัสผ่านต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง ดังต่อไปนี้
          - ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่หรือเล็ก (A-Z, a-z)
          - ตัวเลข (0-9)
          - อักขระพิเศษ (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~)

[Password Rules and Requirements]
     Your password must contain ALL of the following:
          - A minimum of 8 characters (maximum 25)
          - Contain at least 1 uppercase or lowercase letter (A-Z, a-z)
          - Contain at least 1 number (0-9)
          - Contain at least 1 symbol (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~)